Hovedpine hos Børn & Unge

Om hovedpine hos børn og unge   

Hovedpine er et meget almindeligt symptom hos børn og unge.

Som hos voksne er spændingshovedpine og migræne de mest udbredte hovedpinetyper, men børn kan også have mere sjældne typer hovedpine.

I vurderingen af børn – og unge med hovedpine er det vigtig at skelne mellem primær og sekundær hovedpine. Sekundær hovedpine er hovedpine forårsaget af anden sygdom og kan f.eks. skyldes infektion med feber, hjernerystelse eller for meget hovedpine-medicin i for lang tid (medicin-overforbrugs-hovedpine). Hjernetumorer og andre årsager til øget tryk i kraniet kan give hovedpine hos børn og unge og forekommer meget sjældent. Bekymringen for dette er alligevel ofte den primære årsag til, at forældrene henvender sig.

Migræne hos børn adskiller sig fra migræne hos voksne, især ved kortere anfaldsvarighed, og kan være dobbeltsidig (i begge sider af hovedet). Hvis der er kvalme og opkastning, så fylder det meget for barnet, og selve migræneanfaldet kan være overstået, når de har fået kastet op. Migræne kan debutere allerede i førskolealderen, og en udfordring hos de mindre børn er, at de sjældent kan udtrykke, at det er ”ondt i hovedet”, som generer dem.

Spændingshovedpine og klyngehovedpine kan også debutere helt fra tidlig barnealder. Symptombilledet adskiller sig ikke fra, hvad man ser hos voksne, men beskrivelse af symptomerne er mere uklare hos børn – og unge.

Symptomerne på medicinoverforbrugshovedpine (MOH) hos børn og unge adskiller sig ikke fra symptomerne MOH hos voksne, men afdækning af medicinforbruget kan være vanskeligt, da der ofte er flere medicingivere.

Diagnostik og behandling

En grundig anamnese er et vigtigt redskab, når man skal stille en korrekt hovedpinediagnose. Den bliver altid suppleret med en objektiv undersøgelse. Ved tvivl om mulig sekundær hovedpine suppleres med blodprøver og billeddiagnostik.

Der skal spørges om familiær disposition, psykomotorisk udvikling, psykosociale forhold og tidligere sygdomme. Livsstilsfaktorer som søvn, mad og drikke og generel trivsel med bevægelse og skærmbrug er betydende for tilgangen til barnet og den unge med hovedpine, og det tager tid at afdække dette.

Hovedpinedagbogen er et vigtigt diagnostisk redskab. En visuel analog skala kan bruges til at bestemme smerteintensiteten hos børn. Yngre børn vil have behov for hjælp til at registrere og hos små børn må forældrene observere og registrere.

Behandlingen hos børn – og unge med hovedpine indbefatter også deres forældre. Forklaring og information om den ofte godartede tidstand er vigtig. Den non-farmakologiske behandling er som hos voksne med fokus på at afdække triggerfaktorer og tydeliggøre, hvad der afhjælper hovedpinen.

Den medicinske behandling er baseret på svage smertestillende medicin som Panodil og Ipren. Ofte i kombination med kvalmestillende. Ved manglende eller utilstrækkelig effekt suppleres i tilfælde af migrænesygdom med triptaner.

Behandling og udredning sker i almen praksis, hos praktiserende speciallæge eller lokal børne-og ungeafdeling. Børn under 12 år med migræne, hvor der er hovedpine i baghovedet eller mistanke om sekundær hovedpine sendes altid til speciallæge i sygdomme hos børne- og unge

Der findes flere steder med tværfaglige tilbud blandt andet:

På Herlev -Gentofte hospitals Børne-og ungeafdeling, hvor der siden 2006 har været etableret et tværfagligt tilbud til behandling og udredning af børn- og unge med hovedpinesygdom.

På Sydvestjysk Sygehus Esbjergs børne- og ungeafdeling, hvor der siden 2017 har været hovedpineklinik med tværfagligt tilbud til udredning og behandling af børn og unge med hovedpine.

Triggerfaktorer 

Når man har en hovedpinesygdom, kan der være mange ting, der kan udløse hovedpinen, såkaldte triggerfaktorer. Triggerfaktorer kan f.eks. være mangel på væske, manglende måltider, uregelmæssig søvn og stress.  

Overraskende mange børn og unge oplever stress og belastninger i deres hverdag, så deres ressourcer ikke slår til. Psykiatriske diagnoser og indlæringsvanskeligheder kan hos op til 10% først blive tydeligt, når barnet eller den unge er blevet henvist med hovedpine.

En rapport fra Center for Ungdomsforskning viser, at 34,8 pct. af de unge, der ofte har hovedpine, også føler sig stressede mod kun 21,1 pct. af alle unge i undersøgelsen. Rapporten bygger på telefoninterviews med 3500 unge mellem 15 og 24 år (1).

Links om behandling og håndtering af hovedpine hos børn:

Vejledning om Hovedpine hos børn og unge

Referenceprogrammet fra Dansk Hovedpineselskab – ”Diagnostik og behandling af hovedpinesygdomme og ansigtssmerter” indeholder et kapitel om ”Børn og hovedpine” (kapitel 10). 

Forløbsbeskrivelse om hovedpine hos børn (fra Region Hovedstaden)

Statusartikel i Ugeskrift for læger om hovedpine hos børn og unge

Forekomst

En samlet analyse af flere studier (en metaanalyse), har vist, at forekomsten af hovedpine blandt børn og unge under 20 år er 58 % (2).

Spændingshovedpine er den hyppigst form for hovedpine. Migræne er imidlertid også en almindeligt forekommende sygdom hos børn og unge, og forekomsten stiger med alderen, begyndende med ca. 3% i førskolealderen. Drenge rammes hyppigere og tidligere end piger med en gennemsnitlig debutalder på henholdsvis 7 år og 11 år, men forekomsten går i løbet af puberteten mod en »voksenfordeling«, hvor sygdommen er hyppigere blandt kvinder end blandt mænd (3).

Skolebørnsundersøgelsen 2018 fra Statens Institut for Folkesundhed viser også en hyppig forekomst af hovedpine blandt 11-15-årige. Forekomsten af hovedpine mindst én gang ugentligt er næsten dobbelt så stor blandt pigerne som blandt drengene. Samtidig bliver andelen større med alderen blandt pigerne. Blandt de 15-årige piger er det 42 %, der har hovedpine mindst én gang ugentligt (4).

Hyppig hovedpine kan have stor indvirkning på et barns skolegang og sociale liv og aktiviteter.

Et dansk studie (blandt 169 6-17-årige elever), har vist, at 14 procent havde forladt skolen, og 15 procent haft fravær fra skolen på grund af hovedpine i løbet af de sidste fire uger (5).

Kronisk hovedpine kan medføre så udtalt skolefravær, at fagligheden påvirkes og derved også den unges mulighed for ungdomsuddannelse. Der er tiltagende opmærksomhed på dette.

Podcasts om Hovedpine hos børn og unge

Ugeskriftet.dk – videnskabelig podcast om hovedpine og migræne hos børn og unge

Læger formidler – Hovedpine hos børn

Referencer

1) Nielsen JC et al. Når det er svært at være ung i Dk – unges trivsel og mistrivsel i tal. 2010. Center for Ungdomsforskning

2) Abu-Arafeh I, Razak S, Sivaraman B, Graham C. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: a systematic review of population-based studies. 2010. Developmental Medicine & Child Neurology. 2010. 52(12):1088-97

3) Jensen R, Stovner LJ. Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurol 2008;7:354-61

4) Rasmussen M. et al. Skolebørnsundersøgelsen 2018 – helbred trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige elever i Danmark. 2018. Statens Institut for Folkesundhed

5) Jørgensen JE et al. Translation and validation of the Child and the Adolescent HARDSHIP (Headache-attributed restriction, disability, social handicap and impaired participation) questionnaire into Danish language. 2016. PeerJ. 4: e1927


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup