Hovedpine & arbejdsmarkedet

Sygdom og arbejdsmarkedet

Der findes en række forskellige muligheder for hjælp og støtte i forhold til at fastholde dit job eller tilknytning på arbejdsmarkedet, selvom du har en kronisk eller varig lidelse. Det er jobcenteret i din bopælskommune, der bistår med råd og vejledning. Det er også jobcenteret, der står for de fleste tilskuds- / støttemuligheder. Du skal være opmærksom på, at der også kan være mulighed for økonomisk kompensation til dig eller din arbejdsgiver via din pensionsordning (dækning ved tab af erhvervsevne).

Sygemeldt fra job og på vej tilbage

Sygemelding sker typisk hos egen læge, der udsteder en hel eller delvis sygemelding for en bestemt periode. Lægen kan evt. hjælpe med dig og din arbejdsgiver med evt. anvisning af, hvilke opgaver du kan varetage.

Støttemuligheder, der kan hjælpe dig fastholde dit arbejde

  • §56 aftale – Hvis du pga. kronisk / varig lidelse har øget sygdomsfrekvens eller risiko kan din arbejdsgiver og du søge kommunen om en §56 aftale. Med en sådan aftale får din arbejdsgiver dagpenge fra kommunen fra første sygedag, og aftalen reducerer således din arbejdsgivers udgifter relateret til dit sygefravær.
  • Der kan også ydes hjælp til indretning af arbejdsplads, arbejdsrelaterede hjælpemidler, personlig assistance, hvis det er nødvendigt for at du kan vende tilbage til dit arbejde.

Se beskrivelser af forskellige muligheder for hjælp til at fastholde job trods sygdom her

Indsats for at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet

Hvis der ikke umiddelbart er udsigt til, at du kan raskmeldes inden for kortere tid eller, hvis du står uden arbejde, kan jobcenteret igangsætte en indsats med henblik på at medvirke til, at du kan vende (tilbage) til arbejdsmarkedet. Jobcenteret tilbyder forskellige former for støtte. Eksempler kan være tilbud om mindfulness, mestrings-kursus, motion el. lign eller forløb med fokus på udvikling og afklaring af din arbejdsevne. Formålet er at hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet eller afklare, hvad der skal til for det kan lykkes.

Jobafklaringsforløb (læs mere her) tilbydes sygemeldte, ved længerevarende sygdom og behov for en indsats i forbindelse med tilbagevenden til job. Hvis der er flere samtidige problemstillinger, kan du få tilbudt et længerevarende forløb med tværfaglig indsats, et såkaldt ressourceforløb (læs mere her).

Hvis det afklares, at man har behov for revalidering (omskoling) til et andet fag for at kunne genindtræde på arbejdsmarkedet, kan dette være en mulighed. Revalidering kan dreje sig om kortere kurser eller en egentlig ny uddannelse. Økonomi ved uddannelse vil afhænge af din situation. Vær opmærksom på evt. hjælp fra forsikring, arbejdsskade el.lign., der kan supplere din indtægt under revalidering.

Fleksjob

Hvis det ikke er muligt at opnå eller fastholde arbejde på almindelige vilkår, kan fleksjob være en mulighed. Et fleksjob er en ansættelsesform, hvor arbejdsopgaver og arbejdstid tilpasses det, man varetager. Man får løn for sit arbejde fra arbejdsgiver og suppleres med et tilskud fra kommunen. Bevilling til fleksjob sker efter en afklaringsproces, hvor alle relevante indsatser har været afprøvet for at bringe dig til – eller fastholde – ordinær beskæftigelse. Der er ikke en fast lovbestemt grænse for timetal ift. berettigelse til fleksjob. Det er en samlet vurdering af flere forhold, f.eks. skånebehov og effektivitet. I praksis ses, at personer med 50% arbejdsevne eller derunder omfattes af ordningen. Læs mere her.

Der er i princippet ikke en nedre grænse for hvem der er omfattet af muligheden for at få fleksjob. Dog skal man være opmærksom på at der ved fleksjob på under 10 timer (de såkaldte mini-fleksjob) gælder, at der skal være perspektiv for udvikling af arbejdsevnen.

Fastholdelsesfleksjob – når fleksjob etableres hos nuværende arbejdsgiver stilles særlige krav om dokumentation for den indsats der har været forsøgt på arbejdspladsen i perioden op til fleksjobbet. Se mere her:

Førtidspension

Førtidspension er for personer med dokumenteret ubetydelig arbejdsevne.

Elisa Schrøder Mejlhede, socialrådgiver på Tværfagligt Smertecenter, Rigshospitalet


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup