Advisory board

Formål

Advisory Board, det rådgivende ekspertpanel, skal yde rådgivning til Nationalt Videncenter for Hovedpine og bidrage til at sikre centrets udvikling og fremdrift. Panelet bidrager til vidensdeling med relevante forsknings- og vidensinstitutioner, primær- og sekundærsektor og andre organisationer. Advisory Board skal spille en aktiv og afgørende rolle som sparringpartner, og medlemmerne er ambassadører for videncentret ved at bidrage til vidensspredningen til og fra Nationalt Videncenter for Hovedpine og til egne miljøer/netværk.

Opgaver

Advisory Board har til opgave at:

  • identificere og definere projekter indenfor videnscentrets område
  • bidrage til etablering og opretholdelse af et relevant og bredt funderet nationalt netværk af interessenter
  • agere ambassadører for videncentret i relevante sammenhænge og netværk

Sammensætning og organisering

Advisory Board er sammensat så det repræsenterer bred viden og tværfaglige kompetencer inden for både behandling og forskning i hovedpine, herunder personer med relevante nationale og internationale kontakter og netværk. Der sigtes mod en bred repræsentation af fagfolk, således at der opnås repræsentation fra fagprofessionelle på ledelses- og praksisniveau samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og der skal være fokus på patient- og pårørendeperspektivet.

  • Advisory Board har 10-12 medlemmer. Hvert medlem er personligt udpeget for en 2-årig periode.
  • Advisory Board ledes af repræsentanter for Nationalt Videncenter for Hovedpine

Møder

Advisory Board mødes to-tre gange årligt, hvor faste punkter på dagsordenen er:

  • Status på arbejdet i Nationalt Videncenter for Hovedpine
  • Temadrøftelser baseret på oplæg fra Advisory Boards medlemmer eller inviterede oplægsholdere. Temaerne udvælges af formandskab og ledergruppe ud fra aktuelle sundhedsfaglige, politiske/samfundsmæssige, forskningsmæssige og/eller internationale tendenser

Medlemmer

Region Hovedstaden Rigmor Højland Jensen, Professor
Region Midtjylland Flemming W. Bach, Professor
Sonja Antic, Overlæge
Region Nordjylland Ana Maria Nan, Afdelingslæge
Region Sjælland Dorte Rasmussen, Praktiserende Neurolog
Region Syddanmark Dagmar Beier, Overlæge
Nina Szomlaiski, Afdelingslæge
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) Roar Maagaard, Praktiserende læge og lektor
Danske Nervelægers Organisation (DNO) Ruth Kirkeby, Praktiserende neurolog
Jakob Møller Hansen, Praktiserende neurolog
Praktiserende læger Jens Gram-Hansen, Praktiserende læge
Lars Poulsen, Praktiserende læge


Find os her:

Email

NVH på Facebook

 

 

Nationalt Videnscenter for Hovedpine

Dansk Hovedpinecenter
Rigshospitalet – Glostrup
Valdemar Hansens Vej 2, opg. 8, 2. sal
2600 Glostrup